Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 november 2007

13 november 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 9 november 2007 motsvarade minskningen på 66 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 142 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 96,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 642,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5 miljarder EUR till 45,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 10 miljarder EUR till 424,7 miljarder EUR. Onsdagen den 7 november 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 170 miljarder EUR och ersattes med en ny på 160 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,3 miljarder EUR, (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,2 miljarder EUR till 190,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 185.473 −66
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 143.006 −1.407
2.1 Fordringar på IMF 9.276 −22
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.730 −1.385
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.354 519
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.729 −281
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.729 −281
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 425.010 −10.001
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 160.003 −9.997
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 265.005 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 −4
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 17.821 327
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 96.491 795
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.110 0
9 Övriga tillgångar 302.478 2.325
Summa tillgångar 1.248.472 −7.789
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 642.123 −1.380
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 191.088 −1.120
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 190.806 −1.168
2.2 Inlåningsfacilitet 270 51
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 12 −3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 168 −17
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 53.415 −4.874
5.1 Offentliga sektorn 45.869 −4.978
5.2 Övriga skulder 7.546 104
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 26.797 −545
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 182 −144
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.795 −914
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.795 −914
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.398 0
10 Övriga skulder 110.545 1.203
11 Värderegleringskonton 131.060 0
12 Eget kapital 68.901 2
Summa skulder 1.248.472 −7.789

Kontakt för media