Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. novembra 2007

13. november 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. novembra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 66 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev s strani druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 142 milijard EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,8 milijarde EUR na 96,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,4 milijarde EUR na 642,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5 milijard EUR na 45,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 10 milijard EUR na 424,7 milijarde EUR. V sredo, 7. novembra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 170 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 160 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi s 0,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,2 milijarde EUR na 190,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 185.473 −66
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 143.006 −1.407
2.1 Terjatve do MDS 9.276 −22
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.730 −1.385
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.354 519
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.729 −281
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.729 −281
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 425.010 −10.001
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 160.003 −9.997
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 265.005 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 −4
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 17.821 327
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 96.491 795
8 Dolg širše države v EUR 37.110 0
9 Druga sredstva 302.478 2.325
Skupaj sredstva 1.248.472 −7.789
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 642.123 −1.380
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 191.088 −1.120
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 190.806 −1.168
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 270 51
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 12 −3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 168 −17
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 53.415 −4.874
5.1 Širša država 45.869 −4.978
5.2 Druge obveznosti 7.546 104
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 26.797 −545
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 182 −144
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.795 −914
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.795 −914
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.398 0
10 Druge obveznosti 110.545 1.203
11 Računi prevrednotenja 131.060 0
12 Kapital in rezerve 68.901 2
Skupaj obveznosti 1.248.472 −7.789

Stiki za medije