Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. novembru 2007

13. novembra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. novembra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 66 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004) a čistého nákupu zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientských a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 142 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) vzrástol o 0,8 mld. EUR na 96,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) poklesla o 1,4 mld. EUR na 642,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 5 mld. EUR na 45,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 10 mld. EUR na 424,7 mld. EUR. V stredu 7. novembra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 170 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 160 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 1,2 mld. EUR na 190,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 185 473 −66
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 143 006 −1 407
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 276 −22
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 730 −1 385
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 354 519
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 729 −281
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 729 −281
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 425 010 −10 001
5.1 Hlavné refinančné obchody 160 003 −9 997
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 265 005 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 −4
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 17 821 327
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 96 491 795
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 110 0
9 Ostatné aktíva 302 478 2 325
Úhrn aktív 1 248 472 −7 789
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 642 123 −1 380
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 191 088 −1 120
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 190 806 −1 168
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 270 51
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 12 −3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 168 −17
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 53 415 −4 874
5.1 Verejná správa 45 869 −4 978
5.2 Ostatné záväzky 7 546 104
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 26 797 −545
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 182 −144
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 795 −914
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 795 −914
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 398 0
10 Ostatné pasíva 110 545 1 203
11 Účty precenenia 131 060 0
12 Kapitál a rezervy 68 901 2
Úhrn pasív 1 248 472 −7 789

Kontakt pre médiá