Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 listopada 2007 r.

13 listopada 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 9 listopada 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 66 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 142 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,8 mld euro do poziomu 96,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,4 mld euro do poziomu 642,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 5 mld euro do poziomu 45,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 10 mld euro do poziomu 424,7 mld euro. W środę, 7 listopada 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 170 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 160 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,3 mld euro (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,2 mld euro do poziomu 190,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 185.473 −66
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 143.006 −1.407
2.1 Należności od MFW 9.276 −22
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.730 −1.385
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.354 519
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 17.729 −281
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 17.729 −281
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 425.010 −10.001
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 160.003 −9.997
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 265.005 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1 −4
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 17.821 327
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 96.491 795
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.110 0
9 Pozostałe aktywa 302.478 2.325
Aktywa razem 1.248.472 −7.789
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 642.123 −1.380
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 191.088 −1.120
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 190.806 −1.168
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 270 51
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 12 −3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 168 −17
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 53.415 −4.874
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 45.869 −4.978
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.546 104
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 26.797 −545
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 182 −144
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.795 −914
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.795 −914
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.398 0
10 Pozostałe zobowiązania 110.545 1.203
11 Różnice z aktualizacji wyceny 131.060 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.901 2
Pasywa razem 1.248.472 −7.789

Kontakt z mediami