Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 november 2007

13 november 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 9 november 2007 was de daling van EUR 66 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard tot EUR 142 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 96,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,4 miljard naar EUR 642,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5 miljard naar EUR 45,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 10 miljard naar EUR 424,7 miljard. Op woensdag 7 november 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 170 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 160 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,2 miljard naar EUR 190,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 185.473 −66
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.006 −1.407
2.1 Vorderingen op het IMF 9.276 −22
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.730 −1.385
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.354 519
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.729 −281
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.729 −281
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 425.010 −10.001
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 160.003 −9.997
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 265.005 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 −4
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 17.821 327
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 96.491 795
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.110 0
9 Overige activa 302.478 2.325
Totaal activa 1.248.472 −7.789
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 642.123 −1.380
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 191.088 −1.120
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 190.806 −1.168
2.2 Depositofaciliteit 270 51
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 12 −3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 168 −17
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 53.415 −4.874
5.1 Overheid 45.869 −4.978
5.2 Overige verplichtingen 7.546 104
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 26.797 −545
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 182 −144
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.795 −914
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.795 −914
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.398 0
10 Overige passiva 110.545 1.203
11 Herwaarderingsrekeningen 131.060 0
12 Kapitaal en reserves 68.901 2
Totaal passiva 1.248.472 −7.789

Contactpersonen voor de media