Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 9. novembrī

2007. gada 13. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 9. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 66 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 142 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 96.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 642.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5 mljrd. euro (līdz 45.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 10 mljrd. euro (līdz 424.7 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 7. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 170 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 160 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā 0.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 190.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 185,473 −66
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 143,006 −1,407
2.1 SVF debitoru parādi 9,276 −22
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,730 −1,385
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,354 519
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,729 −281
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,729 −281
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 425,010 −10,001
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 160,003 −9,997
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 265,005 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 −4
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 17,821 327
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 96,491 795
8 Valdības parāds euro 37,110 0
9 Pārējie aktīvi 302,478 2,325
Kopā aktīvi 1,248,472 −7,789
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 642,123 −1,380
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 191,088 −1,120
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 190,806 −1,168
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 270 51
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 12 −3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 168 −17
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 53,415 −4,874
5.1 Saistības pret valdību 45,869 −4,978
5.2 Pārējās saistības 7,546 104
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 26,797 −545
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 182 −144
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,795 −914
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,795 −914
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,398 0
10 Pārējās saistības 110,545 1,203
11 Pārvērtēšanas konti 131,060 0
12 Kapitāls un rezerves 68,901 2
Kopā pasīvi 1,248,472 −7,789

Kontaktinformācija presei