Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. november 2007

13. november 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. november 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 66 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og til en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 142 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,8 mia. euro til 96,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,4 mia. euro til 642,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5 mia. euro til 45,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 10 mia. euro til 424,7 mia. euro. Onsdag den 7. november 2007 udløb en primær markedsoperation på 170 mia. euro, og en ny på 160 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,2 mia. euro til 190,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 185.473 −66
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 143.006 −1.407
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.276 −22
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.730 −1.385
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.354 519
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.729 −281
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.729 −281
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 425.010 −10.001
5.1 Primære markedsoperationer 160.003 −9.997
5.2 Langfristede markedsoperationer 265.005 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 −4
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 17.821 327
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 96.491 795
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.110 0
9 Andre aktiver 302.478 2.325
Aktiver i alt 1.248.472 −7.789
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 642.123 −1.380
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 191.088 −1.120
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 190.806 −1.168
2.2 Indlånsfacilitet 270 51
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 12 −3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 168 −17
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 53.415 −4.874
5.1 Offentlig forvaltning og service 45.869 −4.978
5.2 Andre forpligtelser 7.546 104
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 26.797 −545
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 182 −144
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.795 −914
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.795 −914
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.398 0
10 Andre forpligtelser 110.545 1.203
11 Revalueringskonti 131.060 0
12 Kapital og reserver 68.901 2
Passiver i alt 1.248.472 −7.789

Medie- og pressehenvendelser