Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. listopadu 2007

13. listopadu 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. listopadu 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 66 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí další z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,2 mld. EUR na 142 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 96,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,4 mld. EUR na 642,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 5 mld. EUR na 45,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 10 mld. EUR na 424,7 mld. EUR. Ve středu 7. listopadu 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 170 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 160 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (podobně jako v předchozím týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,3 mld. EUR (na rozdíl od 0,2 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,2 mld. EUR na 190,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 185 473 −66
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 143 006 −1 407
2.1 Pohledávky za MMF 9 276 −22
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 730 −1 385
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 354 519
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 729 −281
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 729 −281
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 425 010 −10 001
5.1 Hlavní refinanční operace 160 003 −9 997
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 265 005 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 −4
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 17 821 327
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 96 491 795
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 110 0
9 Ostatní aktiva 302 478 2 325
Aktiva celkem 1 248 472 −7 789
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 642 123 −1 380
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 191 088 −1 120
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 190 806 −1 168
2.2 Vkladová facilita 270 51
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 12 −3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 168 −17
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 53 415 −4 874
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 45 869 −4 978
5.2 Ostatní závazky 7 546 104
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 26 797 −545
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 182 −144
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 795 −914
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 795 −914
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 398 0
10 Ostatní pasiva 110 545 1 203
11 Účty přecenění 131 060 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 901 2
Pasiva celkem 1 248 472 −7 789

Kontakty pro média