Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 9 ноември 2007 г.

13 ноември 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 66 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 9 ноември 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. EUR до 142 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,8 млрд. EUR до 96,5 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 1,4 млрд. EUR до 642,1 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 5 млрд. EUR до 45,9 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 10 млрд. EUR до 424,7 млрд. EUR. На 7 ноември 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 170 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 160 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,3 млрд. EUR (при 0,2 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 1,2 млрд. EUR до 190,8 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 185 473 −66
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 006 −1 407
2.1 Вземания от МВФ 9 276 −22
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 730 −1 385
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 354 519
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 17 729 −281
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 729 −281
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 425 010 −10 001
5.1 Основни операции по рефинансиране 160 003 −9 997
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 265 005 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 −4
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 17 821 327
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 96 491 795
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 110 0
9 Други активи 302 478 2 325
Общо активи 1 248 472 −7 789
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 642 123 −1 380
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 191 088 −1 120
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 190 806 −1 168
2.2 Депозитно улеснение 270 51
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 12 −3
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 168 −17
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 53 415 −4 874
5.1 Сектор „Държавно управление“ 45 869 −4 978
5.2 Други задължения 7 546 104
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 26 797 −545
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 182 −144
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 795 −914
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 795 −914
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 398 0
10 Други задължения 110 545 1 203
11 Сметки за преоценка 131 060 0
12 Капитал и резерви 68 901 2
Общо пасиви 1 248 472 −7 789

Данни за контакт за медиите