Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 augusti 2007

21 augusti 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 17 augusti 2007 motsvarade minskningen på 26 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 145,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 2,6 miljarder EUR till 91,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,2 miljarder EUR till 641,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 4,4 miljarder EUR till 41,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 43,7 miljarder EUR till 459,8 miljarder EUR. Onsdagen den 15 augusti 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 292,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 310 miljarder EUR. Måndagen den 13 augusti 2007 förföll en finjusterande transaktion på 61,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 46,4 miljarder EUR till 210,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 172.041 −26
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 144.501 −661
2.1 Fordringar på IMF 9.687 −28
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 134.814 −633
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.541 882
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.438 250
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.438 250
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 460.010 −43.543
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 310.001 17.501
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.003 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 −61.050
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 6 6
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 12.804 −201
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 91.606 −2.562
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.148 0
9 Övriga tillgångar 247.614 466
Summa tillgångar 1.207.703 −45.395
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 641.910 −2.180
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 210.527 −46.242
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 210.273 −46.402
2.2 Inlåningsfacilitet 254 160
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 189 2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 48.737 4.330
5.1 Offentliga sektorn 41.090 4.449
5.2 Övriga skulder 7.647 −119
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 19.107 23
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 133 −1
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.232 −180
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.232 −180
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.517 0
10 Övriga skulder 77.524 −1.650
11 Värderegleringskonton 117.010 0
12 Eget kapital 68.817 503
Summa skulder 1.207.703 −45.395