Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema 
na dan 17. avgusta 2007

21. avgust 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. avgusta 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zaradi prodaje zlata, ki jo je izvedla ena od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004), zmanjšalo za 26 milijonov EUR.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,4 milijarde EUR na 145,2 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 2,6 milijarde EUR na 91,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,2 milijarde EUR na 641,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 4,4 milijarde EUR na 41,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 43,7 milijarde EUR na 459,8 milijarde EUR. V sredo, 15. avgusta 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 292,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 310 milijard EUR. V ponedeljek, 13. avgusta 2007, je bila poravnana operacija finega uravnavanja v višini 61,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 46,4 milijarde EUR na 210,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 172.041 −26
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 144.501 −661
2.1 Terjatve do MDS 9.687 −28
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 134.814 −633
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.541 882
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.438 250
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.438 250
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 460.010 −43.543
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 310.001 17.501
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.003 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 −61.050
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 6 6
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 12.804 −201
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 91.606 −2.562
8 Dolg širše države v EUR 37.148 0
9 Druga sredstva 247.614 466
Skupaj sredstva 1.207.703 −45.395
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 641.910 −2.180
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 210.527 −46.242
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 210.273 −46.402
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 254 160
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 189 2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 48.737 4.330
5.1 Širša država 41.090 4.449
5.2 Druge obveznosti 7.647 −119
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 19.107 23
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 133 −1
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.232 −180
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.232 −180
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.517 0
10 Druge obveznosti 77.524 −1.650
11 Računi prevrednotenja 117.010 0
12 Kapital in rezerve 68.817 503
Skupaj obveznosti 1.207.703 −45.395