Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. augustu 2007

21. augusta 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. augusta 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 26 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,4 mld. EUR na 145,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol o 2,6 mld. EUR na 91,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 2,2 mld. EUR na 641,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 4,4 mld. EUR na 41,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 43,7 mld. EUR na 459,8 mld. EUR. V stredu 15. augusta 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 292,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 310 mld. EUR. V pondelok 13. augusta 2007 sa uskutočnila dolaďovacia operácia vo výške 61,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 46,4 mld. EUR na 210,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 172 041 −26
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 144 501 −661
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 687 −28
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 134 814 −633
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 541 882
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 438 250
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 438 250
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 460 010 −43 543
5.1 Hlavné refinančné obchody 310 001 17 501
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 003 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 −61 050
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 6 6
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 804 −201
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 91 606 −2 562
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 148 0
9 Ostatné aktíva 247 614 466
Úhrn aktív 1 207 703 −45 395
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 641 910 −2 180
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 210 527 −46 242
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 210 273 −46 402
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 254 160
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 189 2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 48 737 4 330
5.1 Verejná správa 41 090 4 449
5.2 Ostatné záväzky 7 647 −119
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 107 23
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 133 −1
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 232 −180
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 232 −180
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 517 0
10 Ostatné pasíva 77 524 −1 650
11 Účty precenenia 117 010 0
12 Kapitál a rezervy 68 817 503
Úhrn pasív 1 207 703 −45 395