Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 sierpnia 2007 r.

21 sierpnia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 17 sierpnia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 26 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld euro do poziomu 145,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 2,6 mld euro do poziomu 91,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,2 mld euro do poziomu 641,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 4,4 mld euro do poziomu 41,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 43,7 mld euro do poziomu 459,8 mld euro. W środę, 15 sierpnia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 292,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 310 mld euro. Poniedziałek 13 sierpnia 2007 r. był terminem zapadalności operacji dostrajającej w wysokości 61,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,3 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 46,4 mld euro do poziomu 210,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 172.041 −26
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 144.501 −661
2.1 Należności od MFW 9.687 −28
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 134.814 −633
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 24.541 882
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 17.438 250
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 17.438 250
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 460.010 −43.543
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 310.001 17.501
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.003 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 −61.050
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 6
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 12.804 −201
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 91.606 −2.562
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.148 0
9 Pozostałe aktywa 247.614 466
Aktywa razem 1.207.703 −45.395
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 641.910 −2.180
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 210.527 −46.242
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 210.273 −46.402
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 254 160
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 189 2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 48.737 4.330
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 41.090 4.449
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.647 −119
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 19.107 23
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 133 −1
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.232 −180
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.232 −180
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.517 0
10 Pozostałe zobowiązania 77.524 −1.650
11 Różnice z aktualizacji wyceny 117.010 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.817 503
Pasywa razem 1.207.703 −45.395