Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 augustus 2007

21 augustus 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 17 augustus 2007 was de daling van EUR 26 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 145,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 2,6 miljard naar EUR 91,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,2 miljard naar EUR 641,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 4,4 miljard naar EUR 41,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 43,7 miljard naar EUR 459,8 miljard. Op woensdag 15 augustus 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 292,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 310 miljard verrekend. Op maandag 13 augustus 2007 verviel een “fine-tuning”-transactie van EUR 61,1 miljard.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 46,4 miljard naar EUR 210,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 172.041 −26
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 144.501 −661
2.1 Vorderingen op het IMF 9.687 −28
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 134.814 −633
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.541 882
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.438 250
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.438 250
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 460.010 −43.543
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 310.001 17.501
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.003 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 −61.050
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 6 6
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.804 −201
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 91.606 −2.562
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.148 0
9 Overige activa 247.614 466
Totaal activa 1.207.703 −45.395
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 641.910 −2.180
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 210.527 −46.242
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 210.273 −46.402
2.2 Depositofaciliteit 254 160
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 189 2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.737 4.330
5.1 Overheid 41.090 4.449
5.2 Overige verplichtingen 7.647 −119
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.107 23
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 133 −1
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.232 −180
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.232 −180
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.517 0
10 Overige passiva 77.524 −1.650
11 Herwaarderingsrekeningen 117.010 0
12 Kapitaal en reserves 68.817 503
Totaal passiva 1.207.703 −45.395