Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 17. augustā

2007. gada 21. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 17. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 26 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 145.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 2.6 mljrd. euro (līdz 91.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 641.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 4.4 mljrd. euro (līdz 41.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 43.7 mljrd. euro (līdz 459.8 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 15. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 292.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 310 mljrd. euro apmērā. Pirmdien, 2007. gada 13. augustā precizējošajai operācijai 61.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 46.4 mljrd. euro (līdz 210.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 172,041 −26
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 144,501 −661
2.1 SVF debitoru parādi 9,687 −28
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 134,814 −633
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,541 882
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,438 250
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,438 250
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 460,010 −43,543
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 310,001 17,501
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,003 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 −61,050
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 6 6
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 12,804 −201
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 91,606 −2,562
8 Valdības parāds euro 37,148 0
9 Pārējie aktīvi 247,614 466
Kopā aktīvi 1,207,703 −45,395
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 641,910 −2,180
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 210,527 −46,242
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 210,273 −46,402
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 254 160
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 189 2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 48,737 4,330
5.1 Saistības pret valdību 41,090 4,449
5.2 Pārējās saistības 7,647 −119
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,107 23
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 133 −1
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,232 −180
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,232 −180
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,517 0
10 Pārējās saistības 77,524 −1,650
11 Pārvērtēšanas konti 117,010 0
12 Kapitāls un rezerves 68,817 503
Kopā pasīvi 1,207,703 −45,395