SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. august 2007

21. august 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. august 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 26 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 145,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 2,6 mia. euro til 91,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,2 mia. euro til 641,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 4,4 mia. euro til 41,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 43,7 mia. euro til 459,8 mia. euro. Onsdag den 15. august 2007 udløb en primær markedsoperation på 292,5 mia. euro, og en ny på 310 mia. euro blev afviklet. Mandag den 13. august 2007 udløb en finjusterende operation på 61,1 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 46,4 mia. euro til 210,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 172.041 −26
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 144.501 −661
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.687 −28
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 134.814 −633
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.541 882
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.438 250
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.438 250
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 460.010 −43.543
5.1 Primære markedsoperationer 310.001 17.501
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.003 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 −61.050
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 6 6
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 12.804 −201
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 91.606 −2.562
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.148 0
9 Andre aktiver 247.614 466
Aktiver i alt 1.207.703 −45.395
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 641.910 −2.180
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 210.527 −46.242
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 210.273 −46.402
2.2 Indlånsfacilitet 254 160
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 189 2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 48.737 4.330
5.1 Offentlig forvaltning og service 41.090 4.449
5.2 Andre forpligtelser 7.647 −119
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 19.107 23
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 133 −1
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.232 −180
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.232 −180
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.517 0
10 Andre forpligtelser 77.524 −1.650
11 Revalueringskonti 117.010 0
12 Kapital og reserver 68.817 503
Passiver i alt 1.207.703 −45.395