Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 17 август 2007 г.

21 август 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 26 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 17 август 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) отбелязва увеличение с 0,4 млрд. EUR до 145,2 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 2,6 млрд. EUR до 91,6 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 2,2 млрд. EUR до 641,9 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 4,4 млрд. EUR до 41,1 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 43,7 млрд. EUR до 459,8 млрд. EUR. На 15 август 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 292,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 310 млрд. EUR. На 13 август 2007 г., понеделник, настъпи падежът на операция за фино регулиране на стойност 61,1 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,3 млрд. EUR (при 0,1 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 46,4 млрд. EUR до 210,3 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 172 041 −26
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 144 501 −661
2.1 Вземания от МВФ 9 687 −28
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 134 814 −633
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 541 882
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 17 438 250
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 438 250
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 460 010 −43 543
5.1 Основни операции по рефинансиране 310 001 17 501
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 003 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 −61 050
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 0 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 6
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 12 804 −201
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 91 606 −2 562
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 148 0
9 Други активи 247 614 466
Общо активи 1 207 703 −45 395
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 641 910 −2 180
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 210 527 −46 242
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 210 273 −46 402
2.2 Депозитно улеснение 254 160
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 189 2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 48 737 4 330
5.1 Сектор „Държавно управление“ 41 090 4 449
5.2 Други задължения 7 647 −119
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 19 107 23
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 133 −1
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 232 −180
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 232 −180
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 517 0
10 Други задължения 77 524 −1 650
11 Сметки за преоценка 117 010 0
12 Капитал и резерви 68 817 503
Общо пасиви 1 207 703 −45 395
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите