Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 augusti

14 augusti 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 10 augusti 2007 motsvarade minskningen på 45 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 144,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 94,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 644,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 8,4 miljarder EUR till 36,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 55,6 miljarder EUR till 503,5 miljarder EUR. Onsdagen den 8 augusti 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 298 miljarder EUR och ersattes med en ny på 292,5 miljarder EUR. Fredagen den 10 augusti 2007 avvecklades en finjusterande transaktion på 61,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 67 miljarder EUR till 256,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 172.067 −45
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 145.162 −987
2.1 Fordringar på IMF 9.715 46
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 135.447 −1.033
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.659 1.157
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.188 662
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.188 662
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 503.553 55.544
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 292.500 −5.499
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.003 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 61.050 61.050
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −7
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 13.005 −1.125
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 94.168 1.030
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.148 0
9 Övriga tillgångar 247.148 1.739
Summa tillgångar 1.253.098 57.975
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 644.090 −914
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 256.769 67.022
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 256.675 67.040
2.2 Inlåningsfacilitet 94 −18
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 187 −29
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 44.407 −8.467
5.1 Offentliga sektorn 36.641 −8.444
5.2 Övriga skulder 7.766 −23
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 19.084 231
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 134 −102
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.412 −80
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.412 −80
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.517 0
10 Övriga skulder 79.174 314
11 Värderegleringskonton 117.010 0
12 Eget kapital 68.314 0
Summa skulder 1.253.098 57.975

Kontakt för media