Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. avgusta 2007

14. avgust 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. avgusta 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 45 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,4 milijarde EUR na 144,8 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1 milijardo EUR na 94,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1 milijardo EUR na 644,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 8,4 milijarde EUR na 36,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 55,6 milijarde EUR na 503,5 milijarde EUR. V sredo, 8. avgusta 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 298 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 292,5 milijarde EUR. V petek, 10. avgusta 2007, je bila poravnana operacija finega uravnavanja v višini 61,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 67 milijard EUR na 256,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 172.067 −45
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 145.162 −987
2.1 Terjatve do MDS 9.715 46
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 135.447 −1.033
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.659 1.157
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.188 662
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.188 662
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 503.553 55.544
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 292.500 −5.499
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.003 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 61.050 61.050
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −7
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 13.005 −1.125
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 94.168 1.030
8 Dolg širše države v EUR 37.148 0
9 Druga sredstva 247.148 1.739
Skupaj sredstva 1.253.098 57.975
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 644.090 −914
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 256.769 67.022
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 256.675 67.040
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 94 −18
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 187 −29
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 44.407 −8.467
5.1 Širša država 36.641 −8.444
5.2 Druge obveznosti 7.766 −23
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 19.084 231
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 134 −102
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.412 −80
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.412 −80
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.517 0
10 Druge obveznosti 79.174 314
11 Računi prevrednotenja 117.010 0
12 Kapital in rezerve 68.314 0
Skupaj obveznosti 1.253.098 57.975

Stiki za medije