Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. augustu 2007

14. augusta 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. augusta 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 45 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,4 mld. EUR na 144,8 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) stúpol 1 mld. EUR na 94,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1 mld. EUR na 644,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 8,4 mld. EUR na 36,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 55,6 mld. EUR na 503,5 mld. EUR. V stredu 8. augusta 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 298 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 292,5 mld. EUR. V piatok 10. augusta 2007 sa uskutočnila dolaďovacia operácia vo výške 61,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 67 mld. EUR na 256,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 172 067 −45
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 145 162 −987
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 715 46
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 135 447 −1 033
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 659 1 157
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 188 662
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 188 662
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 503 553 55 544
5.1 Hlavné refinančné obchody 292 500 −5 499
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 003 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 61 050 61 050
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −7
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 005 −1 125
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 94 168 1 030
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 148 0
9 Ostatné aktíva 247 148 1 739
Úhrn aktív 1 253 098 57 975
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 644 090 −914
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 256 769 67 022
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 256 675 67 040
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 94 −18
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 187 −29
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 44 407 −8 467
5.1 Verejná správa 36 641 −8 444
5.2 Ostatné záväzky 7 766 −23
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 084 231
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 134 −102
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 412 −80
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 412 −80
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 517 0
10 Ostatné pasíva 79 174 314
11 Účty precenenia 117 010 0
12 Kapitál a rezervy 68 314 0
Úhrn pasív 1 253 098 57 975

Kontakt pre médiá