Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 sierpnia 2007 r.

14 sierpnia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 10 sierpnia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 45 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld euro do poziomu 144,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1 mld euro do poziomu 94,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1 mld euro do poziomu 644,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 8,4 mld euro do poziomu 36,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 55,6 mld euro do poziomu 503,5 mld euro. W środę, 8 sierpnia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 298 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 292,5 mld euro. W piątek, 10 sierpnia 2007r., nastąpiło rozliczenie operacji dostrajającej w wysokości 61,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (również podobnie jak w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 67 mld euro do poziomu 256,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 172.067 −45
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 145.162 −987
2.1 Należności od MFW 9.715 46
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 135.447 −1.033
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.659 1.157
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 17.188 662
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 17.188 662
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 503.553 55.544
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 292.500 −5.499
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.003 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 61.050 61.050
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −7
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 13.005 −1.125
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 94.168 1.030
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.148 0
9 Pozostałe aktywa 247.148 1.739
Aktywa razem 1.253.098 57.975
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 644.090 −914
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 256.769 67.022
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 256.675 67.040
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 94 −18
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 187 −29
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 44.407 −8.467
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 36.641 −8.444
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.766 −23
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 19.084 231
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 134 −102
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.412 −80
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.412 −80
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.517 0
10 Pozostałe zobowiązania 79.174 314
11 Różnice z aktualizacji wyceny 117.010 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.314 0
Pasywa razem 1.253.098 57.975

Kontakt z mediami