De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 augustus 2007

14 augustus 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 10 augustus 2007 was de daling van EUR 45 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 144,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 94,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1 miljard naar EUR 644,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 8,4 miljard naar EUR 36,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 55,6 miljard naar EUR 503,5 miljard. Op woensdag 8 augustus 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 298 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 292,5 miljard verrekend. Op vrijdag 10 augustus werd een “fine-tuning”-transactie van EUR 61,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 67 miljard naar EUR 256,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 172.067 −45
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 145.162 −987
2.1 Vorderingen op het IMF 9.715 46
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 135.447 −1.033
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.659 1.157
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.188 662
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.188 662
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 503.553 55.544
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 292.500 −5.499
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.003 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 61.050 61.050
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −7
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 13.005 −1.125
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.168 1.030
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.148 0
9 Overige activa 247.148 1.739
Totaal activa 1.253.098 57.975
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 644.090 −914
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 256.769 67.022
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 256.675 67.040
2.2 Depositofaciliteit 94 −18
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 187 −29
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 44.407 −8.467
5.1 Overheid 36.641 −8.444
5.2 Overige verplichtingen 7.766 −23
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.084 231
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 134 −102
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.412 −80
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.412 −80
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.517 0
10 Overige passiva 79.174 314
11 Herwaarderingsrekeningen 117.010 0
12 Kapitaal en reserves 68.314 0
Totaal passiva 1.253.098 57.975

Contactpersonen voor de media