Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 10. augustā

2007. gada 14. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 10. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 45 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 144.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 94.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 644.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.4 mljrd. euro (līdz 36.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 55.6 mljrd. euro (līdz 503.5 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 8. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 298 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 292.5 mljrd. euro apmērā. Piektdien, 2007. gada 10. augustā tika noslēgta precizējošā operācija 61.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 67 mljrd. euro (līdz 256.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 172,067 −45
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 145,162 −987
2.1 SVF debitoru parādi 9,715 46
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 135,447 −1,033
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,659 1,157
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,188 662
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,188 662
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 503,553 55,544
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 292,500 −5,499
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,003 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 61,050 61,050
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −7
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 13,005 −1,125
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 94,168 1,030
8 Valdības parāds euro 37,148 0
9 Pārējie aktīvi 247,148 1,739
Kopā aktīvi 1,253,098 57,975
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 644,090 −914
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 256,769 67,022
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 256,675 67,040
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 94 −18
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 187 −29
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 44,407 −8,467
5.1 Saistības pret valdību 36,641 −8,444
5.2 Pārējās saistības 7,766 −23
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,084 231
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 134 −102
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,412 −80
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,412 −80
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,517 0
10 Pārējās saistības 79,174 314
11 Pārvērtēšanas konti 117,010 0
12 Kapitāls un rezerves 68,314 0
Kopā pasīvi 1,253,098 57,975

Kontaktinformācija presei