Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. rugpjūčio 10 d.

2007 m. rugpjūčio 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. rugpjūčio 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 45 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 144,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 94,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 644,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,4 mlrd. eurų – iki 36,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 55,6 mlrd. eurų – iki 503,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. rugpjūčio 8 d., baigėsi 298 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 292,5 mlrd. eurų vertės operacija. Penktadienį, 2007 m. rugpjūčio 10 d., buvo atlikta 61,1 mlrd. eurų vertės koreguojamoji operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 67 mlrd. eurų – iki 256,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 172 067 −45
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 145 162 −987
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 715 46
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 135 447 −1 033
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 659 1 157
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 188 662
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 188 662
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 503 553 55 544
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 292 500 −5 499
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 003 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 61 050 61 050
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −7
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 005 −1 125
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 94 168 1 030
8 Valdžios skola eurais 37 148 0
9 Kitas turtas 247 148 1 739
Visas turtas 1 253 098 57 975
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 644 090 −914
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 256 769 67 022
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 256 675 67 040
2.2 Indėlių galimybė 94 −18
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 187 −29
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 44 407 −8 467
5.1 Valdžiai 36 641 −8 444
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 766 −23
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 19 084 231
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 134 −102
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 412 −80
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 412 −80
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 517 0
10 Kiti įsipareigojimai 79 174 314
11 Perkainojimo sąskaitos 117 010 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 314 0
Visi įsipareigojimai 1 253 098 57 975

Kontaktai žiniasklaidai