Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. august 2007

14. august 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

10. augustil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 45 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 144,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1 miljardi euro võrra 94,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1 miljardi euro võrra 644,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 8,4 miljardi euro võrra 36,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 55,6 miljardi euro võrra 503,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. augustil 2007 möödus 298 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 292,5 miljardit eurot. Reedel, 10. augustil 2007 teostati peenhäälestusoperatsioon väärtusega 61,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab samuti ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 67 miljardi euro võrra 256,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 172 067 −45
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 145 162 −987
2.1 Nõuded RVFle 9 715 46
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 135 447 −1 033
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 659 1 157
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 188 662
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 188 662
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 503 553 55 544
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 292 500 −5 499
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 003 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 61 050 61 050
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −7
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 13 005 −1 125
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 94 168 1 030
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 148 0
9 Muud varad 247 148 1 739
Varad kokku 1 253 098 57 975
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 644 090 −914
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 256 769 67 022
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 256 675 67 040
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 94 −18
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 187 −29
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 44 407 −8 467
5.1 Valitsussektor 36 641 −8 444
5.2 Muud kohustused 7 766 −23
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 19 084 231
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 134 −102
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 412 −80
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 412 −80
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 517 0
10 Muud kohustused 79 174 314
11 Ümberhindluskontod 117 010 0
12 Kapital ja reservid 68 314 0
Kohustused kokku 1 253 098 57 975

Kontaktandmed