Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. august 2007

14. august 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. august 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 45 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 144,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1 mia. euro til 94,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1 mia. euro til 644,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 8,4 mia. euro til 36,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 55,6 mia. euro til 503,5 mia. euro. Onsdag den 8. august 2007 udløb en primær markedsoperation på 298 mia. euro, og en ny på 292,5 mia. euro blev afviklet. Fredag den 10. august 2007 blev der afviklet en finjusterende operation på 61,1 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (næsten det samme som i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 67 mia. euro til 256,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 172.067 −45
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 145.162 −987
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.715 46
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 135.447 −1.033
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.659 1.157
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.188 662
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.188 662
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 503.553 55.544
5.1 Primære markedsoperationer 292.500 −5.499
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.003 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 61.050 61.050
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −7
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 13.005 −1.125
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 94.168 1.030
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.148 0
9 Andre aktiver 247.148 1.739
Aktiver i alt 1.253.098 57.975
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 644.090 −914
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 256.769 67.022
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 256.675 67.040
2.2 Indlånsfacilitet 94 −18
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 187 −29
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 44.407 −8.467
5.1 Offentlig forvaltning og service 36.641 −8.444
5.2 Andre forpligtelser 7.766 −23
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 19.084 231
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 134 −102
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.412 −80
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.412 −80
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.517 0
10 Andre forpligtelser 79.174 314
11 Revalueringskonti 117.010 0
12 Kapital og reserver 68.314 0
Passiver i alt 1.253.098 57.975

Medie- og pressehenvendelser