Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. srpnu 2007

14. srpna 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. srpna 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 45 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,4 mld. EUR na 144,8 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 94,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1 mld. EUR na 644,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 8,4 mld. EUR na 36,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 55,6 mld. EUR na 503,5 mld. EUR. Ve středu 8. srpna 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 298 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 292,5 mld. EUR. V pátek 10. srpna 2007 byla vypořádána operace jemného doladění v hodnotě 61,1 mld. EUR

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během minulého týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (obdobně jako během minulého týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 67 mld. EUR na 256,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 172 067 −45
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 145 162 −987
2.1 Pohledávky za MMF 9 715 46
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 135 447 −1 033
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 659 1 157
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 188 662
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 188 662
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 503 553 55 544
5.1 Hlavní refinanční operace 292 500 −5 499
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 003 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 61 050 61 050
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −7
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 13 005 −1 125
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 94 168 1 030
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 148 0
9 Ostatní aktiva 247 148 1 739
Aktiva celkem 1 253 098 57 975
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 644 090 −914
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 256 769 67 022
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 256 675 67 040
2.2 Vkladová facilita 94 −18
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 187 −29
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 44 407 −8 467
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 36 641 −8 444
5.2 Ostatní závazky 7 766 −23
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 19 084 231
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 134 −102
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 412 −80
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 412 −80
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 517 0
10 Ostatní pasiva 79 174 314
11 Účty přecenění 117 010 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 314 0
Pasiva celkem 1 253 098 57 975

Kontakty pro média