Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 10 август 2007 г.

14 август 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 45 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 10 август 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) отбелязва увеличение с 0,4 млрд. EUR до 144,8 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. EUR до 94,2 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 1 млрд. EUR до 644,1 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 8,4 млрд. EUR до 36,6 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 55,6 млрд. EUR до 503,5 млрд. EUR. На 8 август 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 298 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 292,5 млрд. EUR. На 10 август 2007 г., петък, бе договорена операция за фино регулиране на стойност 61,1 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. EUR (при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 67 млрд. EUR до 256,7 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 172 067 −45
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 145 162 −987
2.1 Вземания от МВФ 9 715 46
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 135 447 −1 033
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 659 1 157
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 17 188 662
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 188 662
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 503 553 55 544
5.1 Основни операции по рефинансиране 292 500 −5 499
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 003 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 61 050 61 050
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 0 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −7
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 13 005 −1 125
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 94 168 1 030
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 148 0
9 Други активи 247 148 1 739
Общо активи 1 253 098 57 975
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 644 090 −914
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 256 769 67 022
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 256 675 67 040
2.2 Депозитно улеснение 94 −18
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 187 −29
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 44 407 −8 467
5.1 Сектор „Държавно управление“ 36 641 −8 444
5.2 Други задължения 7 766 −23
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 19 084 231
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 134 −102
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 412 −80
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 412 −80
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 517 0
10 Други задължения 79 174 314
11 Сметки за преоценка 117 010 0
12 Капитал и резерви 68 314 0
Общо пасиви 1 253 098 57 975

Данни за контакт за медиите