Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 juni 2007

5 juni 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 juni 2007 motsvarade minskningen på 29 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 146,5 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 94,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,4 miljarder EUR till 626,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 14,1 miljarder EUR till 46,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 11,2 miljarder EUR till 434,3 miljarder EUR. Onsdagen den 30 maj 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 295,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 284,5 miljarder EUR. Torsdagen den 31 maj 2007 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stort sett noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR (approximativt samma som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,8 miljarder EUR till 188 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 179.995 −29
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 143.270 764
2.1 Fordringar på IMF 10.056 100
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.214 664
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.379 373
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.353 412
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.353 412
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 434.509 −11.230
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 284.501 −11.002
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.002 2
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 6 −229
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.415 280
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 94.861 356
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.643 −14
9 Övriga tillgångar 233.014 475
Summa tillgångar 1.178.439 −8.613
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 626.775 3.392
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 188.221 821
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 188.025 804
2.2 Inlåningsfacilitet 196 18
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 196 −5
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 54.555 −14.222
5.1 Offentliga sektorn 46.082 −14.070
5.2 Övriga skulder 8.473 −152
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 20.254 119
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 156 1
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.418 944
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.418 944
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.578 0
10 Övriga skulder 72.435 337
11 Värderegleringskonton 125.521 0
12 Eget kapital 68.330 0
Summa skulder 1.178.439 −8.613

Kontakt för media