Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. junija 2007

5. junij 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. junija 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 29 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 146,5 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,4 milijarde EUR na 94,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,4 milijarde EUR na 626,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 14,1 milijarde EUR na 46,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 11,2 milijarde EUR na 434,3 milijarde EUR. V sredo, 30. maja 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 295,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 284,5 milijarde EUR. V četrtek, 31. maja 2007, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 0,2 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 0,8 milijarde EUR na 188 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 179.995 −29
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 143.270 764
2.1 Terjatve do MDS 10.056 100
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.214 664
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.379 373
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.353 412
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.353 412
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 434.509 −11.230
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 284.501 −11.002
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.002 2
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 6 −229
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 14.415 280
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 94.861 356
8 Dolg širše države v EUR 37.643 −14
9 Druga sredstva 233.014 475
Skupaj sredstva 1.178.439 −8.613
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 626.775 3.392
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 188.221 821
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 188.025 804
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 196 18
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 196 −5
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 54.555 −14.222
5.1 Širša država 46.082 −14.070
5.2 Druge obveznosti 8.473 −152
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 20.254 119
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 156 1
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.418 944
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.418 944
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.578 0
10 Druge obveznosti 72.435 337
11 Računi prevrednotenja 125.521 0
12 Kapital in rezerve 68.330 0
Skupaj obveznosti 1.178.439 −8.613

Stiki za medije