Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. júnu 2007

5. júna 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. júna 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 29 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,2 mld. EUR na 146,5 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 94,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,4 mld. EUR na 626,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 14,1 mld. EUR na 46,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 11,2 mld. EUR na 434,3 mld. EUR. V stredu 30. mája 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 295,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 284,5 mld. EUR. Vo štvrtok 31. mája 2007 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 50 mld. EUR a bol uzavretý nový v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni) a objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 0,8 mld. EUR na 188 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 179 995 −29
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 143 270 764
2.1 Pohľadávky voči MMF 10 056 100
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 214 664
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 379 373
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 353 412
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 353 412
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 434 509 −11 230
5.1 Hlavné refinančné obchody 284 501 −11 002
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 002 2
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 6 −229
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 415 280
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 94 861 356
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 643 −14
9 Ostatné aktíva 233 014 475
Úhrn aktív 1 178 439 −8 613
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 626 775 3 392
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 188 221 821
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 188 025 804
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 196 18
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 196 −5
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 54 555 −14 222
5.1 Verejná správa 46 082 −14 070
5.2 Ostatné záväzky 8 473 −152
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 254 119
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 156 1
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 418 944
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 418 944
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 578 0
10 Ostatné pasíva 72 435 337
11 Účty precenenia 125 521 0
12 Kapitál a rezervy 68 330 0
Úhrn pasív 1 178 439 −8 613

Kontakt pre médiá