Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 czerwca 2007 r.

5 czerwca 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 1 czerwca 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 29 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 146,5 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,4 mld euro do poziomu 94,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,4 mld euro do poziomu 626,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 14,1 mld euro do poziomu 46,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 11,2 mld euro do poziomu 434,3 mld euro. W środę, 30 maja 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 295,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 284,5 mld euro. W czwartek, 31 maja 2007 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu). Wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 0,8 mld euro do poziomu 188 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 179.995 −29
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 143.270 764
2.1 Należności od MFW 10.056 100
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.214 664
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 25.379 373
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.353 412
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.353 412
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 434.509 −11.230
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 284.501 −11.002
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.002 2
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 6 −229
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 14.415 280
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 94.861 356
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.643 −14
9 Pozostałe aktywa 233.014 475
Aktywa razem 1.178.439 −8.613
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 626.775 3.392
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 188.221 821
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 188.025 804
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 196 18
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 196 −5
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 54.555 −14.222
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 46.082 −14.070
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.473 −152
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 20.254 119
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 156 1
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.418 944
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.418 944
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.578 0
10 Pozostałe zobowiązania 72.435 337
11 Różnice z aktualizacji wyceny 125.521 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.330 0
Pasywa razem 1.178.439 −8.613

Kontakt z mediami