Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1  juni 2007

5 juni 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 1 juni 2007 was de daling van EUR 29 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 146,5 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 94,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,4 miljard naar EUR 626,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 14,1 miljard naar EUR 46,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 11,2 miljard naar EUR 434,3 miljard. Op woensdag 30 mei 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 295,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 284,5 miljard verrekend. Op donderdag 31 mei 2007 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), en het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) bedroeg EUR 0,2 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,8 miljard naar EUR 188 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 179.995 −29
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.270 764
2.1 Vorderingen op het IMF 10.056 100
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.214 664
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.379 373
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.353 412
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.353 412
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 434.509 −11.230
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 284.501 −11.002
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.002 2
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 6 −229
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.415 280
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.861 356
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.643 −14
9 Overige activa 233.014 475
Totaal activa 1.178.439 −8.613
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 626.775 3.392
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 188.221 821
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 188.025 804
2.2 Depositofaciliteit 196 18
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 196 −5
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 54.555 −14.222
5.1 Overheid 46.082 −14.070
5.2 Overige verplichtingen 8.473 −152
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.254 119
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 156 1
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.418 944
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.418 944
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.578 0
10 Overige passiva 72.435 337
11 Herwaarderingsrekeningen 125.521 0
12 Kapitaal en reserves 68.330 0
Totaal passiva 1.178.439 −8.613

Contactpersonen voor de media