Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 1. jūnijā

2007. gada 5. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 1. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 29 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 146.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 94.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.4 mljrd. euro (līdz 626.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 14.1 mljrd. euro (līdz 46.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 11.2 mljrd. euro (līdz 434.3 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 30. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 295.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 284.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2007. gada 31. maijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), savukārt noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 188 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 179,995 −29
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 143,270 764
2.1 SVF debitoru parādi 10,056 100
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,214 664
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,379 373
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,353 412
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,353 412
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 434,509 −11,230
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 284,501 −11,002
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,002 2
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 6 −229
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14,415 280
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 94,861 356
8 Valdības parāds euro 37,643 −14
9 Pārējie aktīvi 233,014 475
Kopā aktīvi 1,178,439 −8,613
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 626,775 3,392
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 188,221 821
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 188,025 804
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 196 18
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 196 −5
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 54,555 −14,222
5.1 Saistības pret valdību 46,082 −14,070
5.2 Pārējās saistības 8,473 −152
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,254 119
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 156 1
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,418 944
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,418 944
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,578 0
10 Pārējās saistības 72,435 337
11 Pārvērtēšanas konti 125,521 0
12 Kapitāls un rezerves 68,330 0
Kopā pasīvi 1,178,439 −8,613

Kontaktinformācija presei