Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. juni 2007

5. juni 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. juni 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 29 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 146,5 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,4 mia. euro til 94,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,4 mia. euro til 626,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 14,1 mia. euro til 46,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 11,2 mia. euro til 434,3 mia. euro. Onsdag den 30. maj 2007 udløb en primær markedsoperation på 295,5 mia. euro, og en ny på 284,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 31. maj 2007 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,2 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,8 mia. euro til 188 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 179.995 −29
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 143.270 764
2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.056 100
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.214 664
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.379 373
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.353 412
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.353 412
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 434.509 −11.230
5.1 Primære markedsoperationer 284.501 −11.002
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.002 2
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 6 −229
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.415 280
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 94.861 356
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.643 −14
9 Andre aktiver 233.014 475
Aktiver i alt 1.178.439 −8.613
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 626.775 3.392
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 188.221 821
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 188.025 804
2.2 Indlånsfacilitet 196 18
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 196 −5
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 54.555 −14.222
5.1 Offentlig forvaltning og service 46.082 −14.070
5.2 Andre forpligtelser 8.473 −152
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 20.254 119
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 156 1
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.418 944
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.418 944
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.578 0
10 Andre forpligtelser 72.435 337
11 Revalueringskonti 125.521 0
12 Kapital og reserver 68.330 0
Passiver i alt 1.178.439 −8.613

Medie- og pressehenvendelser