Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. červnu 2007

5. června 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. června 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 29 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 146,5 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 94,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,4 mld. EUR na 626,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 14,1 mld. EUR na 46,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 11,2 mld. EUR na 434,3 mld. EUR. Ve středu 30. května 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 295,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 284,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 31. května 2007 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (na rozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,2 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (přibližně stejně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,8 mld. EUR na 188 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 179 995 −29
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 143 270 764
2.1 Pohledávky za MMF 10 056 100
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 214 664
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 379 373
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 353 412
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 353 412
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 434 509 −11 230
5.1 Hlavní refinanční operace 284 501 −11 002
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 002 2
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 6 −229
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 415 280
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 94 861 356
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 643 −14
9 Ostatní aktiva 233 014 475
Aktiva celkem 1 178 439 −8 613
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 626 775 3 392
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 188 221 821
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 188 025 804
2.2 Vkladová facilita 196 18
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 196 −5
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 54 555 −14 222
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 46 082 −14 070
5.2 Ostatní závazky 8 473 −152
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 20 254 119
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 156 1
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 418 944
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 418 944
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 578 0
10 Ostatní pasiva 72 435 337
11 Účty přecenění 125 521 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 330 0
Pasiva celkem 1 178 439 −8 613

Kontakty pro média