Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 1 юни 2007 г.

5 юни 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 29 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 1 юни 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. EUR до 146,5 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. EUR до 94,9 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 3,4 млрд. EUR до 626,8 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 14,1 млрд. EUR до 46,1 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 11,2 млрд. EUR до 434,3 млрд. EUR. На 30 май 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 295,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 284,5 млрд. EUR. На 31 май 2007 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 50 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,2 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. EUR (при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от Еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 0,8 млрд. EUR до 188 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 179 995 −29
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 270 764
2.1 Вземания от МВФ 10 056 100
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 214 664
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 379 373
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 353 412
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 353 412
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 434 509 −11 230
5.1 Основни операции по рефинансиране 284 501 −11 002
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 002 2
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 6 −229
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 14 415 280
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 94 861 356
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 643 −14
9 Други активи 233 014 475
Общо активи 1 178 439 −8 613
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 626 775 3 392
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 188 221 821
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 188 025 804
2.2 Депозитно улеснение 196 18
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −1
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 196 −5
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 54 555 −14 222
5.1 Сектор „Държавно управление“ 46 082 −14 070
5.2 Други задължения 8 473 −152
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 20 254 119
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 156 1
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 418 944
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 418 944
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 578 0
10 Други задължения 72 435 337
11 Сметки за преоценка 125 521 0
12 Капитал и резерви 68 330 0
Общо пасиви 1 178 439 −8 613

Данни за контакт за медиите