Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 mars 2007

4 april 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 30 mars 2007 motsvarade ökningen på 5,4 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) främst kvartalsomvärderingar samt försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004) samt ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 144,7 miljarder EUR. Förändringen var främst ett resultat av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, medan kund- och portföljtransaktioner som utförts av Eurosystemet under perioden resulterade i en ökning på 0,1 miljard EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 88,9 miljarder EUR med en ökning på 0,9 miljarder EUR beroende på transaktioner vilket mer än uppvägde en miskning på grund av omvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,3 miljarder EUR till 613,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 3,7 miljarder EUR till 57,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 10,7 miljarder EUR till 432,3 miljarder EUR. Onsdagen den 28 mars 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 282 miljarder EUR och ersattes med en ny på 283,5 miljarder EUR. Torsdagen den 29 mars 2007 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 40 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 1,1 miljarder EUR (också jämfört med nästan noll föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,3 miljarder EUR till 179,8 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 30 mars 2007 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 498,198 EUR per fine oz.

1,3318 USD per EUR

157,32 JPY per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1343 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 181.399 −273 5.676
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 140.655 −18 −1.048
2.1 Fordringar på IMF 9.776 −6 −77
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 130.879 −12 −971
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.212 514 −206
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.736 −200 −9
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.736 −200 −9
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 433.565 11.566 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 283.500 1.501 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.001 10.001 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 64 64 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.759 383 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 88.942 873 −26
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.283 −8 −26
9 Övriga tillgångar 225.053 150 2.600
Summa tillgångar 1.162.604 12.984 6.964
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 613.605 5.297 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 181.014 2.201 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 179.754 1.307 0
2.2 Inlåningsfacilitet 1.103 1.056 0
2.3 Inlåning med fast löptid 155 −163 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 1 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 106 −8 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 65.823 3.819 0
5.1 Offentliga sektorn 57.136 3.701 0
5.2 Övriga skulder 8.687 118 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 18.774 425 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 158 5 −4
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.458 422 −197
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.458 422 −197
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.578 0 −33
10 Övriga skulder 71.110 523 3.667
11 Värderegleringskonton 125.521 0 3.531
12 Eget kapital 67.457 300 0
Summa skulder 1.162.604 12.984 6.964
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media