Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. marca 2007

4. april 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. marca 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 5,4 milijarde EUR, kar odraža predvsem četrtletne prevrednotovalne prilagoditve kot tudi prodajo zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 1 milijardo EUR na 144,7 milijarde EUR. Do zmanjšanja je prišlo predvsem zaradi učinkov četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, medtem ko se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij centralnih bank Eurosistema v tem obdobju stanje povečalo za 0,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,8 milijarde EUR na 88,9 milijarde EUR, pri čemer je bilo povečanje v višini 0,9 milijarde EUR posledica transakcij, ki so več kot odtehtale zmanjšanje zaradi prevrednotenja. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,3 milijarde EUR na 613,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 3,7 milijarde EUR na 57,1 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 10,7 milijarde EUR na 432,3 milijarde EUR. V sredo, 28. marca 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 282 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 283,5 milijarde EUR. V četrtek, 29. marca 2007, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 40 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,1 milijarde EUR (prejšnji teden je bilo skoraj enako nič), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 1,1 milijarde EUR (prejšnji teden je bila prav tako skoraj enaka nič).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 1,3 milijarde EUR na 179,8 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, vrednostni papirji in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. marca 2007 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj:

Zlato: 498,198 EUR za unčo

USD: 1,3318 za EUR

JPY: 157,32 za EUR

Posebne pravice črpanja (PPČ): 1,1343 EUR za PPČ

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 181.399 −273 5.676
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 140.655 −18 −1.048
2.1 Terjatve do MDS 9.776 −6 −77
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 130.879 −12 −971
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.212 514 −206
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.736 −200 −9
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.736 −200 −9
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 433.565 11.566 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 283.500 1.501 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.001 10.001 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 64 64 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 14.759 383 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 88.942 873 −26
8 Dolg širše države v EUR 39.283 −8 −26
9 Druga sredstva 225.053 150 2.600
Skupaj sredstva 1.162.604 12.984 6.964
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 613.605 5.297 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 181.014 2.201 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 179.754 1.307 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 1.103 1.056 0
2.3 Vezane vloge 155 −163 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 1 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 106 −8 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 65.823 3.819 0
5.1 Širša država 57.136 3.701 0
5.2 Druge obveznosti 8.687 118 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 18.774 425 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 158 5 −4
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.458 422 −197
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.458 422 −197
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.578 0 −33
10 Druge obveznosti 71.110 523 3.667
11 Računi prevrednotenja 125.521 0 3.531
12 Kapital in rezerve 67.457 300 0
Skupaj obveznosti 1.162.604 12.984 6.964

Stiki za medije