Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. marcu 2007

4. apríla 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. marca 2007 došlo k nárastu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 5,4 mld. EUR najmä v dôsledku štvrťročného precenenia a tiež predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 1 mld. EUR na 144,7 mld. EUR, predovšetkým pod vplyvom štvrťročného precenenia aktív a pasív. Klientske a portfóliové transakcie centrálnych bánk Eurosystému počas sledovaného obdobia viedli k zvýšeniu o 0,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) vzrástol o 0,8 mld. EUR na 88,9 mld. EUR. Uskutočnené transakcie pritom viedli k zvýšeniu o 0,9 mld. EUR, čím viac než vykompenzovali zníženie v dôsledku precenení. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 5,3 mld. EUR na 613,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 3,7 mld. EUR na 57,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 10,7 mld. EUR na 432,3 mld. EUR. V stredu 28. marca 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 282 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 283,5 mld. EUR. Vo štvrtok 29. marca 2007 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 40 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 50 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 1,1 mld. EUR (v predchádzajúcom týždni bol tiež takmer nulový).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 1,3 mld. EUR na 179,8 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na každú súvahovú položku k 30. marcu 2007 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a výmenné kurzy:

Zlato: 498,198 EUR za uncu čistého zlata

1,3318 USD/EUR

157,32 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,1343 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 181 399 −273 5 676
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 140 655 −18 −1 048
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 776 −6 −77
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 130 879 −12 −971
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 212 514 −206
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 736 −200 −9
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 736 −200 −9
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 433 565 11 566 0
5.1 Hlavné refinančné obchody 283 500 1 501 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 001 10 001 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 64 64 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 759 383 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 88 942 873 −26
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 283 −8 −26
9 Ostatné aktíva 225 053 150 2 600
Úhrn aktív 1 162 604 12 984 6 964
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 613 605 5 297 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 181 014 2 201 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 179 754 1 307 0
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 1 103 1 056 0
2.3 Termínované vklady 155 −163 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 1 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 106 −8 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 65 823 3 819 0
5.1 Verejná správa 57 136 3 701 0
5.2 Ostatné záväzky 8 687 118 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 774 425 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 158 5 −4
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 458 422 −197
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 458 422 −197
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 578 0 −33
10 Ostatné pasíva 71 110 523 3 667
11 Účty precenenia 125 521 0 3 531
12 Kapitál a rezervy 67 457 300 0
Úhrn pasív 1 162 604 12 984 6 964

Kontakt pre médiá