Menu

Situaţia financiară consolidată
la nivelul Eurosistemului la 30 martie 2007

4 aprilie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 30 martie 2007, majorarea de 5,4 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal reevaluărilor trimestriale, vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004), precum şi unei achiziţii nete de monede din aur de către o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o scădere de 1 miliard EUR, până la valoarea de 144,7 miliarde EUR, în special datorită reevaluărilor trimestriale ale activelor şi pasivelor. Soldul aferent operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată a înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 0,8 miliarde EUR, până la 88,9 miliarde EUR, majorarea de 0,9 miliarde EUR pe seama tranzacţiilor contrabalansând pe deplin diminuarea generată de reevaluări. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a consemnat o creştere de 5,3 miliarde EUR, atingând nivelul de 613,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 3,7 miliarde EUR, până la valoarea de 57,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 10,7 miliarde EUR, până la 432,3 miliarde EUR. Miercuri, 28 martie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 282 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 283,5 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 29 martie 2007, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 40 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de nivelul aproape nul din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 1,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost, şi în acest caz, aproape nul).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o creştere de 1,3 miliarde EUR, până la 179,8 miliarde EUR.

Reevaluarea de la sfârşitul trimestrului a activelor şi pasivelor Eurosistemului

În conformitate cu regulile contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, titlurile şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la 30 martie 2007 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate în reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 498,198 EUR per uncia de aur fin

USD: 1,3318/EUR

JPY: 157,32/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1343 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 181 399 −273 5 676
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 140 655 −18 −1 048
2.1 Creanţe asupra FMI 9 776 −6 −77
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 130 879 −12 −971
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 212 514 −206
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 736 −200 −9
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 736 −200 −9
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 433 565 11 566 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 283 500 1 501 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 001 10 001 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 64 64 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 14 759 383 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 88 942 873 −26
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 39 283 −8 −26
9 Alte active 225 053 150 2 600
Total active 1 162 604 12 984 6 964
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Numerar în circulaţie 613 605 5 297 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 181 014 2 201 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 179 754 1 307 0
2.2 Facilitatea de depozit 1 103 1 056 0
2.3 Depozite pe termen fix 155 −163 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 1 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 106 −8 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 65 823 3 819 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 57 136 3 701 0
5.2 Alte angajamente 8 687 118 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 18 774 425 0
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 158 5 −4
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 458 422 −197
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 458 422 −197
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 578 0 −33
10 Alte pasive 71 110 523 3 667
11 Conturi de reevaluare 125 521 0 3 531
12 Capital şi rezerve 67 457 300 0
Total pasive 1 162 604 12 984 6 964

Contacte media