Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 marca 2007 r.

4 kwietnia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 30 marca 2007 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 5,4 mld euro wynikał głównie z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny, po uwzględnieniu sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz zakupu netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1 mld euro do poziomu 144,7 mld euro. Spadek ten był spowodowany głównie kwartalną aktualizacją wyceny aktywów i pasywów; ponadto w wyniku transakcji klientów oraz transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie miał miejsce wzrost o 0,1 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,8 mld euro do poziomu 88,9 mld euro, przy czym wzrost o 0,9 mld euro z tytułu transakcji skompensował z naddatkiem spadek z tytułu aktualizacji wyceny. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 5,3 mld euro do poziomu 613,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 3,7 mld euro do poziomu 57,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 10,7 mld euro do poziomu 432,3 mld euro. W środę, 28 marca 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 282 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 283,5 mld euro. W czwartek, 29 marca 2007 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 40 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 1,1 mld euro (w porównaniu z także bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 1,3 mld euro do poziomu 179,8 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec roku

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, dewizy, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik netto z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 30 marca 2007 r. jest wykazany w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe oraz cenę złota:

Złoto: 498,198 EUR za 1 uncję czystego złota

1, 3318 USD za 1 EUR

157,32 JPY za 1 EUR

SDR (MFW): 1, 1343 EUR za 1 XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 181.399 −273 5.676
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 140.655 −18 −1.048
2.1 Należności od MFW 9.776 −6 −77
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 130.879 −12 −971
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.212 514 −206
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.736 −200 −9
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.736 −200 −9
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 433.565 11.566 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 283.500 1.501 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.001 10.001 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 64 64 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 14.759 383 0
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 88.942 873 −26
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.283 −8 −26
9 Pozostałe aktywa 225.053 150 2.600
Aktywa razem 1.162.604 12.984 6.964
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 613.605 5.297 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 181.014 2.201 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 179.754 1.307 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 1.103 1.056 0
2.3 Depozyty terminowe 155 −163 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 1 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 106 −8 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 65.823 3.819 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 57.136 3.701 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.687 118 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 18.774 425 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 158 5 −4
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 13.458 422 −197
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 13.458 422 −197
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.578 0 −33
10 Pozostałe zobowiązania 71.110 523 3.667
11 Różnice z aktualizacji wyceny 125.521 0 3.531
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 67.457 300 0
Pasywa razem 1.162.604 12.984 6.964

Kontakt z mediami