Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 maart 2007

4 april 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 30 maart 2007 was de stijging van EUR 5,4 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen, alsmede van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem en een netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1 miljard naar EUR 144,7 miljard. De verandering was voornamelijk het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, terwijl de door centrale banken van het Eurosysteem uitgevoerde cliënten- en beleggingstransacties in de verslagperiode resulteerden in een stijging van EUR 0,1 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 88,9 miljard, met een stijging van EUR 0,9 miljard ten gevolge van transacties die een door de herwaarderingsaanpassingen veroorzaakte daling meer dan compenseerde. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,3 miljard naar EUR 613,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 3,7 miljard naar EUR 57,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 10,7 miljard naar EUR 432,3 miljard. Op woensdag 28 maart 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 282 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 283,5 miljard verrekend. Op donderdag 29 maart 2007 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 40 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 1,1 miljard bedroeg (eveneens vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,3 miljard naar EUR 179,8 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 30 maart 2007 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 498,198 per fine ounce

USD: 1,3318 per EUR

JPY: 157,32 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1343 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i)transacties
ii)kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 181.399 −273 5.676
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 140.655 −18 −1.048
2.1 Vorderingen op het IMF 9.776 −6 −77
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 130.879 −12 −971
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.212 514 −206
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.736 −200 −9
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.736 −200 −9
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 433.565 11.566 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 283.500 1.501 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.001 10.001 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 64 64 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.759 383 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 88.942 873 −26
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.283 −8 −26
9 Overige activa 225.053 150 2.600
Totaal activa 1.162.604 12.984 6.964
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i)transacties
ii)kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 613.605 5.297 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 181.014 2.201 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 179.754 1.307 0
2.2 Depositofaciliteit 1.103 1.056 0
2.3 Termijndeposito's 155 −163 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 1 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 106 −8 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 65.823 3.819 0
5.1 Overheid 57.136 3.701 0
5.2 Overige verplichtingen 8.687 118 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.774 425 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 158 5 −4
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.458 422 −197
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.458 422 −197
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.578 0 −33
10 Overige passiva 71.110 523 3.667
11 Herwaarderingsrekeningen 125.521 0 3.531
12 Kapitaal en reserves 67.457 300 0
Totaal passiva 1.162.604 12.984 6.964

Contactpersonen voor de media