Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 30. martā

2007. gada 4. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 30. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauguma par 5.4 mljrd. euro, kas galvenokārt atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, kā arī zelta pārdošanu, ko veica divas Eurosistēmas centrālās bankas (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu), un zelta monētu neto pirkumu, ko veica cita Eurosistēmas centrālā banka.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 144.7 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, bet pieaugums Eurosistēmas centrālo banku attiecīgajā periodā veikto klientu un portfeļu darījumu rezultātā bija 0.1 mljrd. euro.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 88.9 mljrd. euro). 0.9 mljrd. euro pieaugums darījumu rezultātā pilnībā kompensēja pārvērtēšanas rezultātā radušos samazinājumu. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.3 mljrd. euro (līdz 613.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 3.7 mljrd. euro (līdz 57.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 10.7 mljrd. euro (līdz 432.3 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 28. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 282 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 283.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2007. gada 29. martā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 40 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – arī faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 179.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2007. gada 30. martā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu pārvērtēšanas rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 498.198 EUR par Trojas unci

1.3318 USD par 1 EUR

157.32 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1343 EUR par 1 XDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 181,399 −273 5,676
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 140,655 −18 −1,048
2.1 SVF debitoru parādi 9,776 −6 −77
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 130,879 −12 −971
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,212 514 −206
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,736 −200 −9
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,736 −200 −9
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 433,565 11,566 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 283,500 1,501 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,001 10,001 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 64 64 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14,759 383 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 88,942 873 −26
8 Valdības parāds euro 39,283 −8 −26
9 Pārējie aktīvi 225,053 150 2,600
Kopā aktīvi 1,162,604 12,984 6,964
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 613,605 5,297 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 181,014 2,201 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 179,754 1,307 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 1,103 1,056 0
2.3 Termiņnoguldījumi 155 −163 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 1 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 106 −8 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 65,823 3,819 0
5.1 Saistības pret valdību 57,136 3,701 0
5.2 Pārējās saistības 8,687 118 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,774 425 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 158 5 −4
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,458 422 −197
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,458 422 −197
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,578 0 −33
10 Pārējās saistības 71,110 523 3,667
11 Pārvērtēšanas konti 125,521 0 3,531
12 Kapitāls un rezerves 67,457 300 0
Kopā pasīvi 1,162,604 12,984 6,964
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem