Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. kovo 30 d.

2007 m. balandžio 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. kovo 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 5,4 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo ir dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) bei kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso monetų grynojo pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 144,7 mlrd. eurų, daugiausiai dėl ketvirtinio turto ir įsipareigojimų perkainojimo, o dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, kurias per apžvelgiamą laikotarpį atliko Eurosistemos centriniai bankai, Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta padidėjo 0,1 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 88,9 mlrd. eurų. Padidėjimas 0,9 mlrd. eurų dėl sandorių daugiau nei atsvėrė sumažėjimą dėl perkainojimų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,3 mlrd. eurų – iki 613,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 57,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,7 mlrd. eurų – iki 432,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. kovo 28  d., baigėsi 282 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 283,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2007 m. kovo 29 d., baigėsi 40 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 1,1 mlrd. eurų (taip pat palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 179,8 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2007 m. kovo 30 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 498,198 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,3318 USD/EUR

JPY: 157,32 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1343 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 181 399 −273 5 676
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 140 655 −18 −1 048
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 776 −6 −77
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 130 879 −12 −971
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 212 514 −206
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 736 −200 −9
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 736 −200 −9
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 433 565 11 566 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 283 500 1 501 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 001 10 001 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 64 64 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 759 383 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 88 942 873 −26
8 Valdžios skola eurais 39 283 −8 −26
9 Kitas turtas 225 053 150 2 600
Visas turtas 1 162 604 12 984 6 964
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 613 605 5 297 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 181 014 2 201 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 179 754 1 307 0
2.2 Indėlių galimybė 1 103 1 056 0
2.3 Terminuotieji indėliai 155 −163 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 1 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 106 −8 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 65 823 3 819 0
5.1 Valdžiai 57 136 3 701 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 687 118 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 18 774 425 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 158 5 −4
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 458 422 −197
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 458 422 −197
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 578 0 −33
10 Kiti įsipareigojimai 71 110 523 3 667
11 Perkainojimo sąskaitos 125 521 0 3 531
12 Kapitalas ir rezervai 67 457 300 0
Visi įsipareigojimai 1 162 604 12 984 6 964

Kontaktai žiniasklaidai