Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 30ης Μαρτίου 2007

4 Απριλίου 2007

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 30 Μαρτίου 2007, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε κυρίως τις τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογής, καθώς και τις πωλήσεις χρυσού από δύο κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004) και μια καθαρή αγορά χρυσών κερμάτων από άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 144,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στις επιδράσεις της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, ενώ οι συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενεργήθηκαν από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα αύξηση κατά 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε 88,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση κατά 0,9 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω συναλλαγών υπεραντιστάθμισε τη μείωση λόγω αναπροσαρμογών. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 613,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 57,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 432,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 282 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 283,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007, έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ (επίσης έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 179,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, ο χρυσός, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, οι τίτλοι και τα χρηματοδοτικά μέσα που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζονται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής στο κάθε στοιχείο του ισολογισμού στις 30 Μαρτίου 2007 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη "Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε προσαρμογές τέλος τριμήνου". Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 498,198 EUR ανά ουγκιά καθαρού χρυσού.

1,3318 USD προς 1 EUR

157,32 JPY προς 1 EUR

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,1343 EUR ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα οφειλόµενη σε
i)συναλλαγές
ii)προσαρμογές τέλος τριμήνου
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 181.399 −273 5.676
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 140.655 −18 −1.048
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.776 −6 −77
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 130.879 −12 −971
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 23.212 514 −206
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 15.736 −200 −9
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.736 −200 −9
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 433.565 11.566 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 283.500 1.501 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 150.001 10.001 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 64 64 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 14.759 383 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 88.942 873 −26
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 39.283 −8 −26
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 225.053 150 2.600
Σύνολο ενεργητικού 1.162.604 12.984 6.964
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα οφειλόµενη σε
i)συναλλαγές
ii)προσαρμογές τέλος τριμήνου
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 613.605 5.297 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 181.014 2.201 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 179.754 1.307 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 1.103 1.056 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 155 −163 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 1 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 106 −8 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 65.823 3.819 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 57.136 3.701 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.687 118 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.774 425 0
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 158 5 −4
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.458 422 −197
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 13.458 422 −197
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.578 0 −33
10 Λοιπές υποχρεώσεις 71.110 523 3.667
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 125.521 0 3.531
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 67.457 300 0
Σύνολο παθητικού 1.162.604 12.984 6.964
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου