Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. marts 2007

4. april 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. marts 2007, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 5,4 mia. euro. Stigningen skyldtes hovedsagelig kvartalsvise revalueringer samt to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1 mia. euro til 144,7 mia. euro. Ændringen skyldtes hovedsagelig virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver. Kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den pågældende periode resulterede i en stigning på 0,1 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,8 mia. euro til 88,9 mia. euro. En stigning på 0,9 mia. euro, der skyldtes transaktioner, mere end opvejede det fald, der skyldtes revalueringer. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,3 mia. euro til 613,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 3,7 mia. euro til 57,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 10,7 mia. euro til 432,3 mia. euro. Onsdag den 28. marts 2007 udløb en primær markedsoperation på 282 mia. euro, og en ny på 283,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 29. marts 2007 udløb en langfristet markedsoperation på 40 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 1,1 mia. euro (ligeledes praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,3 mia. euro til 179,8 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. marts 2007 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 498,198 pr. fine oz.

USD 1,3318 pr. EUR

JPY: 157,32 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1343 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 181.399 −273 5.676
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 140.655 −18 −1.048
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.776 −6 −77
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 130.879 −12 −971
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.212 514 −206
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.736 −200 −9
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.736 −200 −9
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 433.565 11.566 0
5.1 Primære markedsoperationer 283.500 1.501 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.001 10.001 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 64 64 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.759 383 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 88.942 873 −26
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.283 −8 −26
9 Andre aktiver 225.053 150 2.600
Aktiver i alt 1.162.604 12.984 6.964
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 613.605 5.297 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 181.014 2.201 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 179.754 1.307 0
2.2 Indlånsfacilitet 1.103 1.056 0
2.3 Indskud med fast løbetid 155 −163 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 1 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 106 −8 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 65.823 3.819 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 57.136 3.701 0
5.2 Andre forpligtelser 8.687 118 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 18.774 425 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 158 5 −4
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.458 422 −197
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.458 422 −197
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.578 0 −33
10 Andre forpligtelser 71.110 523 3.667
11 Revalueringskonti 125.521 0 3.531
12 Kapital og reserver 67.457 300 0
Passiver i alt 1.162.604 12.984 6.964

Medie- og pressehenvendelser