Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. březnu 2007

4. dubna 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. března 2007 byl růst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 5,4 mld. EUR zejména důsledkem čtvrtletního přecenění, prodeje zlata dvěma centrálními bankami Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004) a čistého nákupu zlatých mincí jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se snížil o 1 mld. EUR na 144,7 mld. EUR. K této změně došlo především v důsledku čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv, zatímco klientské a portfoliové transakce centrálních bank Eurosystému způsobily ve sledovaném období nárůst o 0,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 88,9 mld. EUR s tím, že v důsledku transakcí došlo k nárůstu o 0,9 mld. EUR, který více než vykompenzoval pokles způsobený přeceněním. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,3 mld. EUR na 613,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 3,7 mld. EUR na 57,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 10,7 mld. EUR na 432,3 mld. EUR. Ve středu 28. března 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 282 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 283,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 29. března 2007 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 40 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala tato facilita prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 1,1 mld. EUR (narozdíl od předchozího týdne, kdy tato facilita také prakticky nebyla využívána).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,3 mld. EUR na 179,8 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 30. březnu 2007 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě úprav na konci čtvrtletí. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 498,198 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,3318 USD/EUR

JPY: 157,32 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1343 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 181 399 −273 5 676
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 140 655 −18 −1 048
2.1 Pohledávky za MMF 9 776 −6 −77
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 130 879 −12 −971
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 212 514 −206
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 736 −200 −9
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 736 −200 −9
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 433 565 11 566 0
5.1 Hlavní refinanční operace 283 500 1 501 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 001 10 001 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 64 64 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 759 383 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 88 942 873 −26
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 283 −8 −26
9 Ostatní aktiva 225 053 150 2 600
Aktiva celkem 1 162 604 12 984 6 964
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 613 605 5 297 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 181 014 2 201 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 179 754 1 307 0
2.2 Vkladová facilita 1 103 1 056 0
2.3 Termínované vklady 155 −163 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 1 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 106 −8 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 65 823 3 819 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 57 136 3 701 0
5.2 Ostatní závazky 8 687 118 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 18 774 425 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 158 5 −4
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 458 422 −197
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 458 422 −197
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 578 0 −33
10 Ostatní pasiva 71 110 523 3 667
11 Účty přecenění 125 521 0 3 531
12 Kapitál a rezervní fondy 67 457 300 0
Pasiva celkem 1 162 604 12 984 6 964
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média