Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 30 март 2007 г.


4 април 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 5,4 млрд. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 30 март 2007 г., отразява предимно корекциите вследствие извършените през тримесечието преоценки, както и продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 1 млрд. EUR до 144,7 млрд. EUR. Промяната се дължи главно на ефекта на преоценката на активите и пасивите, извършвана на тримесечие, докато транзакциите с клиенти и портфейлните транзакции, осъществени от централни банки от Еуросистемата през разглеждания период, доведоха до нарастване с 0.1 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от Еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0.8 млрд. EUR до 88.9 млрд. EUR и увеличение от 0.9 млрд. EUR в резултат на извършени транзакции, които до голяма степен компенсират намалението вследствие на преоценките. Банкнотите в обръщение (т. I от пасивите) се увеличават с 5,3 млрд. EUR до 613,6 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.I от пасивите) отбелязват увеличение с 3,7 млрд. EUR до 57,1 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 10,7 млрд. EUR до 432,3 млрд. EUR. На 28 март 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 282 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 283.5 млрд. EUR. На 29 март 2007 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 40 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 50 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0.1 млрд. EUR (при почти нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 1.1 млрд. EUR (също при почти нулева стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от Еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита увеличение с 1,3 млрд. EUR до 179,8 млрд. EUR.

Преоценка на активите и пасивите на Еуросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Еуросистемата, златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Еуросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всеки показател от баланса към 30 март 2007 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието”. Цената на златото и основните валутни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато - 498.198 EUR за унция чисто злато

Щатски долар - 1.3318 за 1 EUR

Японска йена - 157,32 за 1 EUR

Специални права на тираж: 1.1343 за 1 СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 181 399 −273 5 676
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 140 655 −18 −1 048
2.1 Вземания от МВФ 9 776 −6 −77
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 130 879 −12 −971
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 212 514 −206
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 736 −200 −9
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 736 −200 −9
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 433 565 11 566 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 283 500 1 501 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 001 10 001 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 64 64 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 14 759 383 0
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 88 942 873 −26
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 283 −8 −26
9 Други активи 225 053 150 2 600
Общо активи 1 162 604 12 984 6 964
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 613 605 5 297 0
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 181 014 2 201 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 179 754 1 307 0
2.2 Депозитно улеснение 1 103 1 056 0
2.3 Срочни депозити 155 −163 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 1 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 106 −8 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 65 823 3 819 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 57 136 3 701 0
5.2 Други задължения 8 687 118 0
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 774 425 0
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 158 5 −4
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 458 422 −197
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 458 422 −197
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 578 0 −33
10 Други задължения 71 110 523 3 667
11 Сметки за преоценка 125 521 0 3 531
12 Капитал и резерви 67 457 300 0
Общо пасиви 1 162 604 12 984 6 964

Данни за контакт за медиите