Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 januari 2007

23 januari 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 19 januari 2007 motsvarade minskningen på 37 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 146,1 miljarder EUR som resultat av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 81,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 5,2 miljarder EUR till 606,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 53,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 2,2 miljarder EUR till 430,5 miljarder EUR. Onsdagen den 17 januari 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 310.5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 312,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var också nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 7,7 miljarder EUR till 174,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 176.756 −37
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 142.399 −1.436
2.1 Fordringar på IMF 10.563 −132
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.836 −1.303
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.808 −833
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.139 1.391
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.139 1.391
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 432.504 2.003
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 312.500 2.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 120.000 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 4 3
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 12.126 −625
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 81.872 722
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.359 0
9 Övriga tillgångar 219.263 1.741
Summa tillgångar 1.141.226 2.926
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 606.068 −5.174
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 176.541 7.449
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 174.613 7.679
2.2 Inlåningsfacilitet 17 −43
2.3 Inlåning med fast löptid 1.906 −190
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 5 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 101 −37
4 Emitterade skuldcertifikat 37 −7
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 62.496 1.350
5.1 Offentliga sektorn 53.413 842
5.2 Övriga skulder 9.083 508
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 16.789 339
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 166 2
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.351 −1.016
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.351 −1.016
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.611 0
10 Övriga skulder 71.679 19
11 Värderegleringskonton 121.990 0
12 Eget kapital 66.397 1
Summa skulder 1.141.226 2.926

Kontakt för media